Ekomarina

Telefon: 514 004 352

POMPA DO ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI CZYNNA:

poniedziałek – czwartek, sobota: 9.00 – 19.00

piątek: 9.00 – 20.00

niedziela: 9.30 – 19.00

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Spółdzielnia Socjalna „Węgorzewianka”

ul. BULWAR LOIR ET CHER  4, 11-600 Węgorzewo

NIP: 8451989187, REGON: 367225000

1. Wypożyczając rower i podpisując się na karcie wypożyczenia klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady oraz regulamin wypożyczalni.

2. Wypożyczane rowery są własnością Spółdzielni Socjalnej „Węgorzewianka”

3. Wypożyczalnia rowerów od 11.00 do 21.00. Zwrot rowerów najpóźniej do godz. 21.00

4. Rowery są wyposażone w oświetlenie, oświetlenie odblaskowe tylne, błotniki, bagażnik i dzwonek.

5. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.

6. Wypożyczalnia. gwarantuje, że wszystkie wypożyczane rowery są w pełni sprawne technicznie. Posiadają odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.

7. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni, zawartym w umowie.

O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni.

8. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się w miejscu wydania.

9. Rowery można wcześniejszej rezerwować on-line lub telefonicznie.

10. Cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

11. Wypożyczający rower zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

a) Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni.

b) Złożyć czytelny podpis na karcie wypożyczenia roweru i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.

c) Być osobą pełnoletnią i trzeźwą.

d) Dokonać płatności  za wypożyczenie roweru wg cennika. Czas zaokrąglamy do 1h.

e) Przyjmujemy płatności gotówką i kartą płatniczą.

f) W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku.

g) Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.

h) Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

i) Korzystając z roweru użytkownik musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających.

j) Wypożyczający rower ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego roweru. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

k) Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów wraz z osprzętem.

l )Wypożyczając rower Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy i wydania roweru do chwili zwrotu.

m) Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

n) W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni Sp. Soc. ”Węgorzewianka”.

o) Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

p) Gdy rower ulegnie uszkodzeniu, zepsuciu lub zostanie ukradziony wypożyczający poniesie koszty szkody w całości według ustalonego cennika napraw.

r) W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.

s) Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.

t) Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.

u) Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

v) W sytuacji zwrócenia roweru/ów znacznie zabrudzonych, może zostać pobrana dodatkowa opłata związana z koniecznością ich czyszczenia.

w) W przypadku, gdy klient zwróci rower uszkodzony, pracownik wypożyczalni oceni szkodę i poprosi klienta o zapłacenie kwoty równej oszacowanemu kosztowi naprawy roweru.

x) Klient może odmówić zapłaty i przedstawić własną wycenę szkody (dodatkowej usługi). W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy roweru, zostaje sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę dla wniesienia sprawy do sądu konsumenckiego.

13. Wypożyczający zobowiązuje się do:

a ) Korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy w błocie, w wodzie.

c) Rowery należy zwrócić w należytej czystości.

d) Oddania roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu.

e )Pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia.